Kancelaria adwokacka

Zbigniew Kalandyk

Doktor Nauk Prawnych, Adwokat

Usługi

Kancelaria Adwokacka oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie : prawa cywilnego (m.in. spory z zakresu prawa rzeczowego, spadki, spory odszkodowawcze), prawa rodzinnego (m.in. rozwody, separacje, sprawy dot. kontaktów rodzica z dzieckiem) , prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, prawa pracy, prawa administracyjnego , a w szczególności:
  • reprezentowania stron w postępowaniu cywilnym przed Sądami wszystkich instancji
  • doradztwo prawne
  • sporządzanie opinii prawnych
  • obronę oskarżonego w sprawach karnych przed Sądami wszystkich instancji
  • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentowanie praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentowanie praw oskarżyciela posiłkowego przed Sądami wszystkich instancji
  • obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia przed Sądami
Koszty prowadzenia sprawy są każdorazowo uzgadniane z Klientem przed podjęciem się prowadzenia sprawy lub wykonania innej czynności.

Koszty reprezentacji Klienta przed Sądami są uzależnione od wartości dochodzonego roszczenia. Stawki określane są indywidualnie, w oparciu o przewidywany nakład pracy i stopień skomplikowania sprawy. Przy jego ustalaniu brany jest pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz przewidywany nakład pracy. Pomocniczo przy ustalaniu wynagrodzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu( Dz. U. 2002 Nr 163, poz. 1348 ze zm.)

Wynagrodzenie jest płatne z góry, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia go na raty lub uzależnienie części wynagrodzenia od wyniku sprawy.

W przypadku powierzenia prowadzenia sprawy, gdzie koniecznym jest dokonanie czynności poza miejscem siedziby Kancelarii należy liczyć się z koniecznością zwrotu kosztów dojazdu do miejsca świadczenia usługi.

Kancelaria jest płatnikiem podatku VAT.

NIP Kancelarii : 867-124-79-21

Rachunek bankowy Kancelarii dla rozliczeń bezgotówkowych:
74 1140 2004 0000 3102 7576 7460